Vedtekter

Vedtekter

VEDTEKTER FOR GRENLAND VETERANKORPS STIFTET 7. OKTOBER 1988

 

§ 1. FORMÅL

Grenland Veterankorps har som formål å drive korpsmusikk og samspill i sosial ånd.

 

§ 2. MEDLEMSKAP.

Korpsmedlemmene må overholde korpsets vedtekter.

 

§ 3. KONTINGENT

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten årlig innen 31. august.

 

§ 4. STYRET

Korpset ledes av et styre på seks medlemmer. Leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter instrument, uniformsforvalter og styremedlem. Leder velges for ett år. De andre styremedlemmene velges for to år. Noteforvalter velges på årsmøtet for to år. Dersom det foreligger flere enn ett forslag på styremedlemmer skal det være skriftlig avstemming.

 

§ 5. FULLMAKT

Leder har det overordnet ansvar for korpset. Nestleder er lederens stedfortreder. Sekretæren har ansvaret for korpsets korrespondanse, møtereferater, medlemsregister og web- siden på internett. Kasserer har ansvaret for korpsets regnskap. Styremedlem er med i arrangementskomiteen. Arrangementskomiteens forslag til aktiviteter skal godkjennes av korpsets styret.

 

§ 6. DIRIGENT

Dirigenten har ledelsen og ansvaret for det musikalske. Vedkommende setter opp program for korpsets konserter. Dirigenten har rett til å møte på styremøter.

Musikkutvalget består av dirigent, visedirigent og et korpsmedlem uten verv.

 

§ 7. Øvelsesdag

Det avholdes øvelse på den ukedag som fastsettes av korpsets styre.

 

§ 8. ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Til årsmøte skal årsmelding og revidert regnskap legges frem til godkjenning. Regnskapet skal være revidert av revisor. Innkalling til årsmøte skal foreligge minst en måned på forhånd. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte kan fremmes av styret og korpsets medlemmer. Forslaget må foreligge skriftlig minst 14 dager før årsmøtet. I tillegg til styremedlemmer velger årsmøte visedirigent, fest / arrangementskomite, revisor og valgkomité.

Gyldig vedtak krever absolutt flertall ( over halvparten av stemmene ). Styret eller minst halvparten av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte avholdt.

 

§ 9. OPPLØSNING

Oppløsning av korpset kan kun foretas av lovlig satt årsmøte. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall. Det siste årsmøtet bestemmer fordeling av korpsets midler og eiendom.

 

§ 10. VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

 

§ 11. INSTRUMENTER / NOTER

Medlemmene må påse at instrumenter/noter som er korpsets eiendom behandles på forsvarlig måte. Blir ikke dette ivaretatt, er medlemmet personlig ansvarlig og må selv erstatte det som er ødelagt.

 

§ 12. UTMELDINGER

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til korpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

§ 13. SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter korpsets vedtekter.

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I spesielt grove tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.

Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region/ kretsstyret.

 

§ 14. BEREDSKAP

Korpset har gått til anskaffelse av hjertestarter. Det skal foretas 2 øvelser med denne i året.

Korpsets leder er ansvarlig for beredskapen og kontaktansvarlig overfor familie / media.

 

Nødtelefon :     Brann 110           Politi 112            Ambulanse 113